Niski poziom witaminy D3 – brak witaminy D

Powszechne niedobory witaminy d3 – vitrumd3.pl

Najnowsze badania wskazują że Ponad 90% Polaków ma niski poziom witaminy D.1 Poziom witaminy D można określić na podstawie badania krwi kreślającego stężenie 25(OH)D w surowicy.

 

Witamina D – niski poziom i jego objawy

We wrześniu 2013 roku na podstawie najnowszych badań klinicznych i epidemiologicznych oraz aktualnej wiedzy medycznej, Zespół Międzynarodowych Ekspertów i Lekarzy opracował „Wytyczne suplementacji witaminą D dla Europy Środkowej” w tym Polski, które zalecają suplementację witaminy D u każdego dorosłego w okresie od września do kwietnia, a u osób w wieku podeszłym, powyżej 65 lat oraz u osób otyłych przez cały rok.

Jak określić poziom witaminy D w organizmie?

Jednym z rekomendowanych sposobów oznaczenia poziomu witaminy D w organizmie jest TEST LIAISON. Służy on do oznaczania całkowitej 25-hydroksy witaminy D wykorzystuje technologię testów immunologicznych (CLIA) w celu ilościowego określenia poziomu 25-hydroksy witaminy D w ludzkiej surowicy, i służy do oceny poziomu witaminy D w organizmie.

Zasada i działanie testu

Test „Liaison 25OH Vit D Total” jest testem wykorzystującym zjawisko elektrochemiluminescencji, gdzie do identyfikacji 25(OH)D2 i 25(OH)D3 zastosowano specyficzne przeciwciało. W trakcie pierwszej inkubacji odczynnik zawierający etanolu oraz detergent powoduje oddzielenie 25(OH)D zawartej w próbce badanej z od białka transportującego zwanego DBP. Wolna 25(OH)D ulega wiązaniu z przeciwciałem opłaszczającym cząstki paramagnetyczne. W następnym etapie dodawana jest znakowana izoluminolem witamina D, która współzawodniczy z 25(OH)D zawartą w próbce badanej o wiązanie z przeciwciałem. Po inkubacji materiał niezwiązany usuwany jest w trakcie płukania. W końcowej fazie oznaczenia dodawany jest odczynnik inicjujący reakcję, której produktem są fotony świetlne zliczane za pomocą fotopowielacza. Ich ilość jest odwrotnie proporcjonalna do stężenia 25(OH)D w próbce badanej, odczytywanego z krzywej kalibracyjnej.

1 Płudowski P. i wsp. Ocena stanu zapoatrzenia w witaminę D w populacji osób dorosłych w Polsce; Standardy Medyczne/Pediatria 2014 T.11 609-617.